Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bij het maken van een afspraak bij DoorEefje Fotografie gaan jullie akkoord met onderstaande algemene voorwaarden:

1. Algemeen

Bij gebruikmaking van de diensten van DoorEefje Fotografie in welke zin dan ook, gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.
De foto’s op www.dooreefje.nl mogen alleen gebruikt worden door de eigenaar, Eefje Gudden Schenkelaars.
Bezoekers kunnen deze foto’s bekijken, maar hebben geen toestemming ze, op welke wijze dan ook, te
gebruiken.
DoorEefje Fotografie kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij materiële en/of immateriële schade tijdens een fotosessie op locatie of in de studio.
DoorEefje Fotografie stelt zich niet aansprakelijk voor het leveren van minder of minder goede foto’s dan normaal door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van de fotograaf vallen. Denk aan kinderen die niet meewerken, instructies die niet opgevolgd worden, weersomstandigheden, en nog veel meer….
DoorEefje Fotografie doet haar uiterste best de kans op storingen en fouten tijdens de reportage tot een minimum te beperken.
DoorEefje Fotografie heeft haar best gedaan om alles wat op mijn website staat correct en volledig weer te geven, er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website is geplaatst.
DoorEefje Fotografie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van (beeld)informatie die op deze site wordt verstrekt.
DoorEefje Fotografie behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.
Achteraf kan er geen beroep op DoorEefje Fotografie worden gedaan op klachten van fotoafdrukken als de klant zelf afdrukken laat maken door een derden partij
Als je tijdens een reportage ergens ontevreden over bent of iets niet mooi vindt, dan moet je dat direct aangeven. Dat geeft mij namelijk de kans om het meteen te wijzigen.
DoorEefje Fotografie zal de digitale bestanden uit de foto reportage na 2 maanden uit haar archief /opslag verwijderen.
Het is niet toegestaan om tijdens de reportage opnames te maken of te fotograferen met eigen telefoon en/of camera.

 

2. Auteursrechten

Het auteursrecht van de foto’s ligt te allen tijde bij DoorEefje Fotografie.
De klant geeft DoorEefje Fotografie toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor zowel commerciële
als promotiedoeleinden op internet (zoals portfolio/social media/Facebook/Instagram) De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding.
Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of van leden van het gezin/familie
gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit voor de reservering per email kenbaar te maken.
Bij aanschaf van bestanden met de digitale ‘hoge resolutie’ bestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non- profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media.
Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van DoorEefje Fotografie.
Vermeld altijd DoorEefje Fotografie bij het plaatsen van een foto.

 

3. Prijsopgaven, betalingen en prijzen

Alle prijsopgaven en aanbiedingen van de gebruiker (in welke vorm dan ook) zijn
vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit.
De (koop)prijs is in euro’s.
Betaling geschiedt conform de toegezonden factuur en dient direct na de shoot volledig voldaan te worden.
Alle betalingen worden per bank voldaan.
De betaling moet binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden op een door de gebruiker aan te wijzen rekening.
De gebruiker is na verloop van de genoemde termijn van 14 dagen zonder nadere ingebrekestelling bevoegd tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde.
Indien de gebruiker bij niet tijdige betaling haar vordering ter incassering aan derden uit handen heeft gegeven, zal de wederpartij gehouden zijn tot integrale vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten.
Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen vijftien procent van het met inbegrip van voornoemde rente van de wederpartij te vorderen bedrag, doch bedragen in alle gevallen minimaal € 40,00. De wederpartij zal tevens gehouden zijn tot integrale vergoeding van de gerechtelijke kosten.
Indien de wederpartij met de betaling jegens de gebruiker in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl indien anders was overeengekomen- over de verdere levering contante betaling kan worden geëist.

 

4. Annuleringsvoorwaarden

Annuleren kan alleen per e-mail.
Annuleren voor een fotoshoot na definitieve reservering is alleen toegestaan met een geldige reden, deze reden wordt beoordeeld door DoorEefje Fotografie.
Voor annulering zonder geldige reden worden de
volgende kosten in rekening gebracht:
* Tot 48 uur voor de reportage / uitgerekende datum wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.
* 24 uur of korter voor de reportage wordt 100% van de gemaakte kosten in rekening gebracht. Geldige redenen voor het annuleren van een reportage vallen onder ziekte, overlijden van bijvoorbeeld naaste familieleden, etc.
DoorEefje Fotografie is gerechtigd een fotoshoot of reportage met een geldige reden te annuleren. DoorEefje Fotografie zal altijd haar uiterste best doen gemaakte afspraken na te komen. Indien dit aan de hand is, is DoorEefje Fotografie niet verplicht vervanging te regelen.

 

5. Cadeaubonnen

Reportages die cadeau zijn gegeven zijn niet inwisselbaar voor geld en kunnen niet geruild of geretourneerd
worden.
Cadeaureportages hebben een geldigheidsduur van 2 jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van
de cadeaubon.
De leverdatum van de digitale cadeaubon geldt als uitgiftedatum.
Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle cadeau gegeven reportages.
DoorEefje Fotografie levert enkel “digitale cadeaubonnen”
Reportages vinden plaats op basis van beschikbaarheid in de agenda. Neem op tijd contact op om een datum en tijd te plannen!